Decàleg #5: Quines-són les actituds de l'estratègia noviolenta