Guia per a la protecció i la promoció dels drets humans en la contractació pública.

Editorial: 
Any: 
2017
Tipus: 
Temàtica: 
Idioma: 
Edats: 

Aquest document té per propòsit esdevenir una Guia que serveixi per assessorar les administracions públiques, especialment les locals catalanes, i els seus ens públics vinculats o dependents sobre com incloure la protecció dels drets humans en els seus processos de contractació pública amb les empreses proveïdores més enllà de les clàusules que ja troben un reconeixement exprés en la llei actual a fi de promoure un món més just, sostenible, social i solidari en què les violacions de drets humans no quedin impunes. Així doncs, aquesta Guia s’adreça als poders locals de Catalunya, a les administracions públiques i a les seves empreses municipals amb participació majoritària pública. Això no obsta que esdevingui també un text de referència per a la resta d’ens locals de l’Estat espanyol.