NONVIOLENT RESISTANCE IN LITHUANIA

Editorial: 
Any: 
1997
Tipus: 
Idioma: 
Edats: 

Nonviolent Resistance in Lithuania details the use of nonviolent action in Lithuania against Soviet control from 1940 until its independence in 1991. It also details the potential adoption of a civilian-based defense component to Lithuania’s national defense policy.

En català, traduït per Santi Martí.

Resistència noviolenta a Lituània detalla l'ús de l'acció noviolenta a Lituània contra el control soviètic des de 1940 fins a la seva independència el 1991. També detalla la possible adopció d'un component de defensa basat en els civils a la política de defensa nacional de Lituània.